Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
Destek Hizmetler Müdürlüğü

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

Müdürlüğün Görevleri
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Düzce Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5366 sayılı Tebligat Kanunu, 232 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Belediye Başkanı ve diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, stratejik plan, yıllık performans programı, yatırım programı, bütçesine uygun, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda yürütülmekte olup, görevleri:

 • Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerine; günlük, aylık ve Km sınırına göre genel kaporta-boya görünümü, motor, yürüyen aksam, yağlama ve elektronik ile ilgili bütün periyodik bakımların ve onarımlarının yapılması.
 • Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerinin sevk ve idaresini yapmak.
 • Belediye hizmet binalarının, Atölyelerin, Park ve Bahçelerin elektrik bakım ve onarımını yapmak.
 • Trafik tabela yapımı, takılması, tamiratı ve bakımını yapmak.
 • Düzce Belediye birimlerinin marangozhane ihtiyaçlarını karşılayıp tamirat ve bakımını yapmak.
 • Belediye hizmet araçlarının trafik tescil ve zorunlu sigorta işlemlerini yaptırmak ve takip etmek.
 • Belediyemize ait akaryakıtla çalışan tüm ekipmanların akaryakıt ikmalini sağlamak.
 • Tamirhane Birimi Sorumlusu'nun Görevleri;
 • Belediyeye bağlı hizmet araçlarının her an çalışır ve hizmete hazır durumda bulundurulmasını sağlamak.
 • Kendi emrine verilen personelin branşına göre görev dağılımını yapmak. Bakım ve onarımların yürütülmesini ve araçların zamanında teslim edilmesini sağlamak.
 • Bakım ve onarım yapılacak araçların parça ve malzeme ihtiyaçlarını tespit edip, bu ihtiyaçların temin edilmesini sağlamak.
 • Tamirhanenin temizliğini ve düzeni sağlamak.
 • Makine ve Araç Parkı Birimi Sorumlusu'nun Görevleri;
 • Kendi emrine verilen personelin branşına göre görev dağılımını yapmak.
 • Belediyeye bağlı araç ve iş makinalarının birimlerden gelen taleplere göre sevk ve idaresini sağlamak.
 • Diğer resmi kurumlardan, sivil toplum kuruluşlarından ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda araç ve iş makinalarını yönlendirmek.
 • Belediye araç parkında bulunmayan iş makinalarını gerektiğinde diğer kurumlardan temin etmek.
 • Arızalanan araçları bakım ve onarım yapılması için Tamirhaneye yönlendirmek.
 • Elektrik Destek Birimi Sorumlusu'nun Görevleri;
 • Belediyeye ait bütün hizmet binalarının, atölyelerin, park ve bahçelerin elektrik bakım onarım işleriyle ilgili planlama yapmak.
 • Belediyemize ait elektrik abone işlemlerinin takibini yapmak.
 • Telsiz Genel Müdürlüğü'ne yapılan bildirimler ve yazışmaları takip etmek.
 • Birimlerde kullanılan elektronik cihazların (telefon santrali, telefon makinesi, hesap makinesi, fax, ses cihazları vs.) bakım ve onarımlarının takip yapmak.
 • Tüm resmi törenlerde, kutlama programlarında, bayramlarda, temel atma, açılış, panel, konferans gibi programlarda ses tesisatının kurulmasını takip etmek.
 • Belediyeye ait tüm birimlerde bulunan telefon, bilgisayar ve anten hatlarında meydana gelen arızalarla ilgili olarak üst yönetime bilgi vermek ve arızaları gidermek.
 • Tabela ve Marangozhane Birimi Sorumlusu'nun Görevleri;
 • Düzce içi ve çevresinde gerek görülen yerlere direği ile birlikte tabela takmak ve kontrollerinin yapılarak tamir ve bakımlarını da yapmak.
 • Sokak tabelalarını yapmak ve yerlerine takmak.
 • Cadde ve sokakların belirlenmiş noktalarına yaya ve yol çizgisi çizmek.
 • Cadde ve sokakların belirlenmiş noktalarına hız kesici takmak ve bakım onarımını yapmak.
 • Belediye sınırları içinde olan parklar ve oturma yerlerinin bakım ve onarımını yapmak.
 • Belediyemiz birimlerinin marangozhane ile ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve bakım onarımını yapmak.
 • Yakıt Ġkmal Birimi Sorumlusu'nun Görevleri;
 • Belediyeye ait tüm araç ve iş makinalarının yakıt ikmalini sağlamak.
 • Yakıt ikmalinden sonra yakıt fişlerini teslim almak.
 • Teslim alınan yakıt fişlerinin kayıtlarını tutmak ve daha sonra akaryakıt hak edişlerinin yapılması için Destek Hizmetleri Müdürlüğü Şefliği'ne teslim etmek.

 

Destek Hizmetleri Müdürü

 • Üstlerinden aldığı emirleri kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğler çerçevesinde yerine getirmek.
 • Başkanlığın prensipleri ve direktifleri doğrultusunda emrinde bulunan personele zamanında ve teknikliğine uygun olarak çalışmalar yaptırmak.
 • Kendi emrine verilen Amirlerin vazifelerini tam yapmaları için iş bölümü, özlük ve muamelat işlerini mevcut mevzuat içinde yürütülmesinde, günlük evraklarla raporların zamanında verilmesinde ve bünyesinde çalışan personelin yerlerinin değiştirilmesini yapmak.
 • Sorumluluk ve yetkilerini her kademe seviyesi derecesinde dağıtıp ve koordinasyon sağlamak.
 • Belediye dışı kurumların taleplerini değerlendirip çözümlemek.
 • Emrinde çalışan personelin sicil amirliği görevini yürütmek.
 • Gerekli yazışmaları hazırlatıp, onaylamak.
 • Yapılan çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı'na rapor vermek
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü ġefi Görevleri;.
 • Müdürlüğe ait bütün birimlerin çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek.
 • Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.
 • Müdürlükle ilgili stratejik plan, yıllık performans programı, Müdürlüğün yıllık bütçesi,
 • brifing raporu, icraat raporları hazırlamak ve Başkanlığa sunmak.
 • İmza karşılığı alınan evrakın bilgisayardan kaydı yapılarak numara verildikten sonra
 • havalesi için Müdüre sunmak. Müdür tarafından ilgili birime havalesi yapıldıktan sonra
 • ilgili birim tarafından teslim alınan evraka gereği yapılarak en geç 15 gün içinde cevap
 • verilerek ilgilisine göndermek.
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yapılacak (Akaryakıt, Hizmet Alımı ve
 • Araç Kiralama) ihalelerinin dosyalarını hazırlayarak İhale Birimine teslim etmek.
 • Belediyemiz Müdürlüklerinde fiilen görev yapan kadrosu Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunda olan tüm işçi personele ait rapor, günlük izin, yıllık izin, nöbet onayları ve nöbet izinleri, ücretsiz izin, doğum öncesi ve sonrası izinler Müdürlüğümüzde toplanarak puantaj cetveline işlemek. Üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
 • Müdürlüğün diğer müdürlük, kurum, kuruluş ve kişiler arasındaki yazışmalarının evrak ve belgelerini kayıt etmek, saklamak ve arşivlemek. Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • Müdürlük personelinin devam/devamsızlığını kontrol etmek.
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birimlerine ait tüm parça, malzeme ve ihtiyaçlar için
 • talep fişi doldurmak, Müdüre onaylatmak ve Başkan Yardımcısından olur alarak temin
 • etmek üzere Satın Alma Birimine göndermek.
 • Satın Alınan her türlü mal ve malzeme, hizmet alımlarıyla ilgili tüm faturaların
 • ödeme evraklarını düzenlemek.
 • Personelin başvurusu üzerine, kendisi, eşi, çocukları ve anne-babası için vizite kâğıdını
 • elektronik ortamda doldurmak.

Diğer Personel;

 • Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel, üstlerinin yaptığı
 • görevlendirmelere istinaden ve kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak
 • zamanında yapmakla mükelleftir.
 • Müdüre ve üstlerine karşı sorumludur .