Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

                                                                              T.C.
                                                          DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                       İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
                                       KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel ilkeler 
Amaç 
MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. 
Kapsam 
MADDE 2 - Bu Yönetmelik, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili mevzuat ile diğer yürürlükteki mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 
Belediye: Düzce Belediyesini, 
Başkanlık: Düzce Belediye Başkanlığını, 
Başkan: Düzce Belediye Başkanını, 
Başkan Yardımcısı: Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısını, 
Meclis: Düzce Belediye Meclisini, 
Encümen: Düzce Belediye Encümenini, 
Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü, 
Müdür: İmar ve Şehircilik Müdürünü, 
Yönetmelik : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kuruluş, görev ve çalışma esasları yönetmeliğini, 
Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü, 
İfade eder. 
Temel İlkeler 
MADDE 5 - Düzce Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tüm çalışmalarında; 
(1) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 
(2) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 
(3) Hesap verebilirlik, 
(4) Kurum içi yönetimde ve İli ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 
(5) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 
(6) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 
(7) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, 
temel ilkelerini esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş, Personel ve Bağlılık 
Kuruluş 
MADDE 6 - 
(1) Düzce Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" gereğince, Düzce Belediye Meclisinin 10/11/2006 tarih ve 29 / 381sayılı kararıyla kurulmuştur.

(2) Düzce Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teşkilat yapısı; 
a) İdari ve Yazı İşleri Birimi, 
b) Planlama,
c) Harita,
d) Emlak ve Kamulaştırma,
e) Kent Bilgi Sistemi,
f) Numarataj,
g) Yapı Denetim Birimi, 
h) Yapı Ruhsat Birimi, 
ı) Yapı Kullanma İzni (İskan) Birimi, 
j) Kaçak Yapı Takip Birimi 
alt birimlerinden oluşur.

Personel 
MADDE 7- Düzce Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde bir Müdür ile mer'i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar. 
Bağlılık 
MADDE 8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Görev, Yetki ve Sorumluluklar 
Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
MADDE 9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla aşağıdaki görevleri yürütür. 
(1) İdari ve Yazı İşleri Birimi 
a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan tüm personelin özlük işlerini izleyerek, hasta kayıtlarını ve her türlü izinlerini düzenlemek. 
b) Müdürlük Makamınca verilen talimatlar doğrultusunda personel hareketlerini düzenlemek. 
c) Müdürlük tarafından havale edilen özel, tüzel ve kamu kuruluşlarıyla başkanlık ve bağlı kuruluşlardan gelen evrakları kaydetmek ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak. 
d) Kamu kurumları, mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçelere Müdürlükçe verilen cevapların yazışmalarını, yazışma kurallarına uygun olarak yapmak. 
e) İşlemi tamamlanan evrakların düzenli bir şekilde evrak defterine kayıt ederek ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlara yasalara uygun bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak. 
f) İşlem dosyalarını arşivlemek. 
g) Ödeme evraklarını düzenlemek ve ayniyat işlemlerini takip etmek. 
h) Yıllık müdürlük bütçesini hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek 
i) Kamu Kuruluşları, Mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçelere Müdürlükçe verilen cevapların yazışma kurallarına uygun yazışmalarının yaparak ilgili yerlere yasalara uygun şekilde ulaştırmak. 
j) Müdürlüğe gelen ve giden evrakın kayıt işlerinin noksansız yapmak. 
k) Aylık ve yıllık çalışma raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

(2) Planlama Birimi 
a) İmar planlarını yapmak veya yaptırmak 
b) Mücavir saha köylerinin belediye sınırlarına alınması ile ilgili dosyaları hazırlamak ve işlemlerini takip etmek 
c) Valilikçe yapılacak olan görevlendirmeler kapsamında kamu kurumlarına ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatı ve mevzii imar planlarını hazırlamak. 
d) Şehir ve Bölge Plancıları tarafından hazırlanan Mevzi İmar planı ve İmar planı değişiklikleri ile ilgili başvuruları inceleyerek Başkanlık Makamına sunmak. 
e) Belediye Meclisi tarafından kabul edilen imar planı tadilatlarının işlemlerini tamamlamak, Meclis Kararlarını ilgili şahıs, kurum ya da kuruluşlara tebliğ etmek 
f) 1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra bir ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesini ve bu askı ilan süresinde yapılan itirazların yeniden Belediye Meclisi'ne gönderilmesini sağlamak, meclis kararı sonrası işlemlerini yapmak 
g) Planlarla alakalı yargıya intikal etmiş durumlarda mahkemelere ve Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne, savunmaya ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri vermek 
h) Parsel Maliklerinin imar durumu taleplerinde imar planlarında ve zeminde yapılan incelemeler sonucu 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre talep sahiplerine imar durumu belgesi hazırlamak veya vize etmek.

3) Harita Birimi 
a) Belediye sınırları ve mücavir alan içinde, imar planı olan alanlarda 3194 sayılı İmar Kanunu 18. maddesi uyarınca arsa ve arazi düzenlemesi yapmak. 
b) İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar oluşturmak, plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise halihazır haritaları güncellemek. 
c) Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek 
d) Ruhsat alınarak yapılan yapının zeminine gidilerek istikamet krokisi, vaziyet planı ve proje ölçülerine uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. 
e) Belediye bünyesindeki diğer müdürlüklerin, harita mülkiyet tespitleri ve aplikasyona ilişkin taleplerini karşılamak 
f) İmar durumuna göre koordinatlı ölçü krokisini düzenlemek, kadastro paftalarına işlemek 
g) Yapı denetim firmaları tarafından yaptırılan bina aplikasyon ve temel üstü aplikasyon ölçümlerini ve krokilerini kontrol etmek 
h) Tapuya tescil edilmiş olan parselasyon planlarını bilgisayar ortamında oluşturmak ve kadastro paftalarına işlemek 
i) Onanmış halihazır haritalar üzerinde kadastral durumun işlenmesini sağlamak, ayrıca kadastral durumu bilgisayar ortamında güncellemek 
j) Halihazır harita yapımının altlığını oluşturan yüzey ağına ait nirengi poligon ve nivelman noktalarının yaşatılmasını sağlamak ve bunlara ait bilgileri arşivleyip, ihtiyaç duyan kurum ve kişilere vermek 
k) Belediyeye ait taşınmazların aplikasyonlarını, İmar planındaki konumlarına uygun olarak ifraz, tevhit, ihdas ve yola terkin işlemleri ile parselasyon planlarını gerektiğinde plan kotelerini yapmak ve yaptırmak 
l) 5 yıllık imar programı dahilinde yer alacak 18. madde uygulaması yapılacak olan alanları tespit etmek 
m) Vatandaşların itirazlarını sonuçlandırmak, çözümlenmesi yargıya intikal etmiş durumlarda mahkemelere ve Düzce Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne gerekli bilgi ve belgeleri vermek

(4) Emlak ve Kamulaştırma Birimi 
a) Kamulaştırma yapılacak yerlerin kamulaştırma işlem dosyalarını hazırlamak ve tapuya tescil işlemlerini sonuçlandırmak. 
b) Belediyeye ait taşınmaz malların Tapu Sicil Müdürlüğünden kayıtlarını çıkarmak, listesini düzenlemek, belediyeye ait gayrimenkullerin sicillerini tutmak ve tüm değişikliklerin takibini yapmak, zemindeki kullanımları tespit etmek 
c) Mülkiyeti hazineye ait kamu hizmetlerine ayrılmış yerlerin Belediyeye devir işlemlerini yapmak 
d) Kamulaştırma ile ilgili 5 yıllık imar programlarını hazırlamak 
e) 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 30.maddesine göre kamu kurumu ve tüzel kişilerinin sahip oldukları taşınmaz mal veya irtifak haklarının, bedelde karşılıklı olarak anlaşıldığı taktirde bedelin ödenerek Encümen Kararı ile taşınmaz malları ilgili kurumlarla görüşerek devir etmek, devir almak işlemlerini yapıp yürütmek tapu işlemlerini sonuçlandırmak 
f) Mülkiyetinin tamamı belediyeye ait, uygulama imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmamış olanların Belediye Meclisi ve Encümen kararları doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre satışlarını ve tamamının Mülkiyeti Belediyeye ait olmayan özel kişilerle hisseli olanları diğer hissedarlara veya müstakil olup ancak uygulama imar planı gereği müstakilen tek başına inşaat yapmaya müsait olmayan parselleri bitişiğindeki taşınmaz mal sahiplerine, 3194 Sayılı İmar Yasası'nın 17.maddesine göre, satılması zorunlu olan parsellerin satış işlemlerini yapmak sonuçlandırmak. 
g) 2981/3290 Sayılı Yasa'nın 10/c maddesinin (imar ıslah uygulaması) uygulanması sonucunda tapu kütüğüne ipotek tesisi için gerekli ipotek bedellerinin tespiti işlemlerini, yol artığı olup imar planı gereği ihdasen bitişik, parsel sahibine satılacak olan taşınmaz malların tahmini satış bedellerine ilişkin Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun oluşumu için gerekli işlemleri yapmak 
h) Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları kurulması çalışmalarını, rapor yazımı ve parsel sahiplerinin pazarlığa çağrılması (tebligat) gibi konularında gereken sekreterya görevini yürütmek 
i) Belediyeye hibe edilen, devir edilen taşınmazların tapuda devir işlemlerini, ayrıca şuyulandırma nedeniyle Belediyeye intikal eden, takas, trampa edilen yerlerin Belediye adına tescil işlemlerinin tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılmasını sağlamak 
j) Vatandaşların itirazlarını sonuçlandırmak ve çözümlenmesi yargıya intikal edilmiş durumlarda mahkemelere ve Düzce Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğüne gerekli bilgi ve belgeleri vermek 
k) Tapu Sicil Müdürlüğünde belediye adına tescil işlemi tamamlanan taşınmaz maliklerine kamulaştırma bedelinin ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak 
l) Kamulaştırma, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında, gerektiğinde ilgili mevzuat doğrultusunda, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak. 
m) Belediyenin ihtiyacı olan taşınmazların alım işlemlerini ve Belediye adına kayıtlı imarlı parsellerinin, ihtiyaç halinde Meclis kararı alınarak ihale yoluyla satış işlemlerini yapmak

(5)Kent Bilgi Sistemi, Adres ve Numarataj Birimi
a) Mülkiyet, Halihazır harita, İmar planı, Altyapı şebekeleri, zemin yapısı, Numarataj, nüfus ve sözel verilerin güncel olarak elde edilip birbirleriyle ilişkilerini sağlamak 
b) Kent bilgi sisteminin oluşturularak düzenli güncelleştirme ve sistemin uygulamasının yürütülmesi sağlamak 
c) Kent Bilgi Sistemi Yazılım ve donanımının her türlü bakım, onarım, güncelleme hizmetlerinin ihale yoluyla yapılmasını sağlamak 
d) Adres kayıt sistemi çalışmaları kapsamında Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen adres bilgilerinde meydana gelen değişmeleri izlemek, eksik veya hatalı tespitleri düzelterek, bilgilerin güncelleşmesini sağlamak. 
e) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde adres ve numarataj bilgilerine ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü ve Belediye bünyesindeki müdürlüklerden gelen talepleri karşılamak.

(6) Proje ve Yapı Denetim Birimi 
a) Betonarme projelerinin denetimini yapmak, Eksiklikleri varsa yazılı olarak ilgisine iade etmek. Uygun olanların ruhsat işleminin yapılması için diğer belgeleri ile birlikte ruhsat birimine aktarmak. 
b) Yeni yapılacak olan binaların ruhsat eki olan zemin araştırma raporlarını incelemek, yapılan zemin iyileştirmelerini yerinde kontrol etmek. 
c) Ruhsat dosyasında bulunan elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisat, kalorifer tesisatı, telefon, asansör ve benzeri tesisat projelerinin mimari ve betonarme projesine uygunluğunu kontrol etmek. Diğer kurumlarla ilgili olan projelerin yapı denetim kuruluşunda görevli denetçiler ile ilgili kurumlar tarafından onaylanmasını sağlamak. 
d) Onaylı projelerin tadilatının yapılması halinde bunları incelemek ve onaylamak ve bütün projelerin birbirine uyumunu tetkik etmek. 
e) Projeler hakkında ilgili talep ve şikâyet dilekçelerine cevap vermek. 
f) Mevcut yapıların ilave veya değişikliklerine ilişkin tadilat projeleri ve raporlarının mevcutla uygunluğunu kontrol etmek, onama işlemini yapmak. 
 g) 4708 sayılı yasaya göre kurulan yapı denetim kuruluşlarının çalışmalarını kontrol etmek 
h) Su basman kotu kontrolü yapmak. 
i) 4708 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliği yanında imar mevzuatına aykırılıkları tespit etmek. j) Görev alanı içindeki konularla ilgili Kamu Kuruluşları, Mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçelere yasa ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek, verilen cevapları ilgilisine yasalara uygun şekilde ulaştırmak.

(7) Yapı Ruhsat Birimi 
a) Mimari projelerin ön incelemesini yapıp alan hesaplarını kesinleştirdikten sonra ilgili yapı denetim kuruluşuna teslim etmek. 
b) Yeni yapılacak binalar için ön izlemesi yapılan projelerinin ve eklerinin 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde tamam olduğunu kontrol ederek dosyalarını kabul etmek. 
c) Ruhsata esas alan hesaplarını yaparak 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile Belediye Kanunu'nda belirtilen harç hesaplarını yaparak, tahsilatlarını sağlamak. 
d) 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında ruhsat alınmasını gerektiren her türlü imalat için ruhsat belgesi düzenlemek. 
e) Kat irtifakı ve kat mülkiyeti projelerini tasdik etmek. 
f) Asansör ruhsatı düzenlemek. 
g) Müteahhit ve fenni mesullere ait sicilleri tutmak. 
h) Görev alanı içindeki konularla ilgili Kamu Kuruluşları, Mahkemeler, gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçelere yasa ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek, verilen cevapların ilgilisine yasalara uygun şekilde ulaştırmak.

(8) Yapı Kullanma İzni (İskân) Birimi 
a) 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğine göre yapıların ruhsat ve eklerine uygunluğunu kontrol etmek. 
b) %100 hakediş evraklarını kontrol etmek. 
c) Yapı denetim kuruluşları tarafından hazırlanan iş bitirme tutanağını kontrol etmek. 
d) SSK ilişiksizlik belgesini istemek. 
e) Vergi Dairesi iskan harcını tahsil edilmesini sağlamak. 
f) 4708 sayılı yasa, 3194 sayılı İmar yasası ve ilgili mevzuata ve standartlara uygun yapı kullanma izin belgesi hazırlamak. 
g) Yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılar hakkında 1 ay içinde yapı denetim sertifikası hazırlamak ve onaylamak. 
h) 4708 sayılı yasa gereği yıl sonunda tüm inşaatların seviye tespitini yapmak ve yapı denetim şirketleriyle ilgili sicil notu düzenlemek. 
ı) Binaların ısı yalıtım projelerine uygunluğunu kontrol etmek 
i) Asansörlerin Asansör Yönetmeliğine uygunluğunun TS kontrolünden sonra asansör ruhsatı tanzim etmek. 
j) Bankaların ve şahısların talep ettiği exspertiz raporlarını hazırlamak. 
k) Ruhsat ve iskanla ilgili uygunluğunu kontrol etmek. Raporları onaylamak. 
l) Görev alanı içindeki konularla ilgili Kamu Kuruluşları, Mahkemeler gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçelere yasa ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek, verilen cevapların ilgilisine yasalara uygun şekilde ulaştırmak.

(9) Kaçak Yapı Takip Birimi 
a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ruhsatsız ve ruhsata aykırı bina yapılmasını önlemek için çalışma programı çerçevesinde sürekli takip etmek. 
b) Ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapıldığının tespiti halinde yapı tatil tutanağı tanzim etmek ve inşaatı mühürlemek, tutanağı ilgilisine tebliğ etmek, edilmezse inşaata asmak ve bir örneğini muhtara bırakmak. 
c) Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapının tespit sonucunda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılmak üzere Belediye Encümenine sevk etmek. 
d) Tutanakta belirtilen süre içinde ruhsat alınmaz ve / veya yapı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmezse varsa yapı sahibinin itirazı ile birlikte dosyayı gerekli kararı almak üzere Encümene göndermek. 
e) Belediye Encümeni yıkıma ilişkin kararlarını, ilgili Kamu Kurumu ve Kuruluşlara bildirmek ve yıkım ekibini oluşturmak.

Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
MADDE 10 - 
(1) İmar ve Şehircilik Müdürü 
a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak, 
b) Servisler arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan servis yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak, 
c) Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak, 
d) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek. e) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak. 
f) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek. 
g) Müdürlüğe ait bütün servislerin çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek. 
h) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak.  

ı) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına sorumludur. Başkanlık 
Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar. 
i) Servislerde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında bulunduracaktır.

(2) Diğer Personel 
a) Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel bu yönetmelik çerçevesinde üstlerinin yaptığı görevlendirmeler kapsamında kendisine verilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir. Müdüre ve üstlerine karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ortak Hükümler 
Genel Sorumluluklar 
MADDE 11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan tüm personel; 
(1) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata riayet eder, 
(2) Müdürlüğün faaliyet alanına giren görevleri en kısa zamanda ve tam olarak yerine getirir, 
(3) Hiçbir fark gözetmeden her vatandaşa eşit davranır, 
(4) Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirir, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılır, 
(5) Bulunduğu pozisyonun gerektirdiği vasıfları kazanmak için gerekli çabayı ortaya koyar, 
(6) İşbölümü esasları dahilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışır, 
(7) Verilen işi öngörülen bütçe sınırları içerisinde kalarak en az maliyetle yerine getirir, 
(8) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı artırır, 
(9) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlar, 
(10) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir, 
(11) Yaptığı işle ilgili evrak ve bilgileri sürekli kontrol eder, 
(12) Başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir, yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutar, bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamalarda bulunmaz, 
(13) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla yükümlü olduğu evrak, malzeme ve demirbaşları sağlam ve eksiksiz teslim eder, 
(14) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için gayret gösterir.

Evrak Kayıt Sistemi ve Yazışmalar 
MADDE 12 - Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin, tarih ve sayılarına göre kayda alınarak ilgili evrak defterinde izlenir. Kaydı yapılan evrak yetkili tarafından ilgilisine havale edilir. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. 
Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. Belediye birimleri arasındaki yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür. Belediye dışı yazışmalar Başkan ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 13 - İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 
Yürürlük 
MADDE 14 - Bu yönetmelik hükümleri; Düzce Belediye Meclisinin onayından sonra yayımı ile yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 15 - Bu yönetmelik hükümlerini Düzce Belediye Başkanı yürütür.

 

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 
YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 
VE 
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

"Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği" ve "Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 03/04/2012 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 05/04/2012 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, bu yönetmeliğin 8. Maddesinde "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 6. Maddesi değiştirilmiştir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından şantiye şefliği ile ilgili 08/03/2012 tarih 497 sayılı genelge yayınlanmıştır.

Yukarda bahsetmiş olduğunuz değişikliklere göre;

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;

A) MADDE 16 :  ( YAPI DÜZENİNE AİT TANIMLAR) BÖLÜMÜNE 30. SIRAYA "SİYAH KOT" 31. SIRAYA "KIRMIZI KOT" TARİFİ EKLENMİŞTİR. 
B) MADDE 57 : ( YAPI RUHSATI İŞLERİ ) konusunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1- İmar Durumu Belgesi :

a) Yeni inşaat ve tadilatlar için parsele ait imar durumu, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarının parsele esas bölümünü almak için;
Yapı sahipleri veya vekilleri başvuru dilekçelerine aplikasyon krokisi ve tapu kayıt örneğini ekleyecek.
b) İdare imar durumu belgesi (çap) ve onaylı jeolojik ve jeoteknik etüd raporunu 2 gün içinde yol kotu tutanağı ve kanal kotu tutanağını 5 gün içinde verecektir.

2- Projeler   :

a) Mimari Projeler :
- Vaziyet planı
- Kat irtifakı ve kat mülkiyetine esas paylaşım tablosu 
- Metrekare cetveli
- Bodrum dahil tüm kat planları
- Çatı planları
- Kesitler ve görünüşleri
- Toprak kazı hesabı
- Sistem kesitleri ve nokta detayları
- Avan proje ve tatbikat projeleri
- Isı yalıtım proje ve raporları
- Yapı yaklaşma mesafeleri ve projelerine göre hazırlayacak aplikasyon projesi ilgili idarece istenen peyzaj projesi
- Aplikasyon Projesi yönetmelikte bahsedildiği şekilde Harita Mühendislerince hazırlanacak ve imzalanacaktır.

b) Statik Proje:

-  Taşıyıcı sistemin gösterildiği tüm kat planları
-  Çatı planları ve bunların kesitleri
- Zeminin fiziki özelliklerini gösteren Jeofizik Mühendislerince düzenlenen rapor
-  Sondajlarla ilgili Jeoloji Mühendislerince hazırlanan rapor
-  Zeminin mekaniği ile ilgili inşaat ve jeoloji Mühendislerince hazırlanan rapor
-  Tüm proje ve hesaplar

c) Mekanik Tesisat Projeleri :

- Mimari projeye uygun olarak hazırlanmış projeler
- Sıhhi Tesisat Projeleri
- Kalorifer Tesisatı, kat kaloriferi tesisatı projeleri
- Isıtma, soğutma, havalandırma projeleri
- Isı yalıtımı raporları

ç) Elektrik Tesisat Projeleri:

- Mimari projeye uygun olarak hazırlanmış projeler
- Kuvvetli-Zayıf akım projeleri
- Asansör Projeleri- Elektrik Mühendisi ile birlikte hazırlanacak

Ayrıca İlgili Mühendislerce Hazırlanan

- Otomatik Kontrol Tesisatı
- Yangın algılama, tahliye ve söndürme proje ve raporları

3) Projelerin İlk Paftalarında:

- Arsanın yeri
- Tapu kaydı, ada-parsel numaraları
- Arsanın alanı
- Mevcut yapılar
- Taşıyıcı sistemin niteliği
- Kat adedi
- Emsal hesabına konu alanı
- Yapı inşaat alanı
- Toplam yapı inşaat alanı
- Kullanım amacı
- Yapı sahibi
- Yapı müteahhidi 
- Proje müellifi
- Proje denetimi yapan denetçi mimar ve mühendisler belirtilecek

4) İdarece Yapılacak İşler :
 
- Mimari proje ön incelemesi yapıldıktan sonra alan hesabı ile birlikte ilgilisine verilecek 
- Mimari projeler 6 takım diğerleri 5 takım olacak
- Projeler 15 gün içinde incelenecek eksiklikler var ise yazı ile bildirilecek dosya tamam ise 15 gün içinde ruhsat verilecek.
- Eksiklikler bildirildikten sonra önceden belirlenen eksiklikler dışında herhangi bir yanlışlık öne sürülmeyecek.
- Elektrik, telefon, doğalgaz tesisat projeleri yapı denetim kuruluşu tarafından onaylanıp belediyeye sunulacak. Bu projeler belediyece ruhsat verildikten sonra 1 ay içinde yapı denetim kuruluşu tarafından onaylatılacak bu onay yapılmazsa inşaat durdurulacak.
- Gelişme alanları dışında kalan harcamalara katılım payları olan yol, kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına katılım payı alınması ön koşul değildir. 
- Proje müellifi ve fenni mesuliyetler için taahhütname istenecek (Ek-1'deki taahhütname ) 
- Mimar ve Mühendislerin yaptıkları işlemlerle ilgili bilgileri her ayın ilk haftası içinde meslek odalarına bildirilecek
- Gerçeğe aykırı beyanlar var ise savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

C) MADDE 58 : (FENNİ MESULİYET HİZM. VE SİCİL) Konusunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

- Fenni mesuller Ek-1'deki taahhütnameleri verecek
- Proje ile ilgili sorumluluklar aynen yapı denetimde olduğu gibi Ek-2,4,6,7,8'de yer alan formlara göre kayıt altına alınacak.
- Noter tasdikli imza sirküleri olacak 
- Ek-5'de yer alan oda kayıt belge örneği belediyece istenecek.
- Belediye fenni mesullerle ilgili bilgileri her ayın ilk haftası ilgili odalara bildirecek.
- Fenni mesul mimar ve inşaat mühendisleri 30.000 m²
- Fenni mesul Makine Mühendisi 60.000 m²
- Fenni mesul Elektrik Mühendisi 120.000 m²
- 3000 m üstünde yardımcı denetim elemanı görevlendirilir. Bunlardan inşaatla ilgili alanlar 15.000 m² tesisatla ilgili olanlar 60.000 m²'den fazla sorumluluk alamaz.
- Fenni mesuller ve yardımcı elemanlar
Aplikasyon, hafriyat, zemin ve temel vizesi, kalıp,demir,beton ve tesisat donanımı, su ve ısı yalıtım vizesi, malzemelerin TSE li olması Tesisat Elektrik ve Kanalizasyon vizelerinin yapılması ve bunların istihdamı hakkında görevi kabul ettikleri taahhütnameyi belediyeye verir. 
- Fenni mesullerin sicilleri meslek odaları tarafından belediyeden alacakları iş bitirme belgelerine göre tutulur.
- Fen adamlarının sicilleri belediyece tutulur. Bu sicillerin birer kopyaları "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir."

D) MADDE 64 : "YAPI KULLANMA İZNİ" konusunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

- İskan müracaatında dilekçe ekinde fenni mesullerin veya yapı denetim kuruluşlarının düzenledikleri yapının uygun olarak tamamlandığına ait uygunluk raporu ve standartlara uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığına dair rapor.
- Yapıya ait fotoğraf eklenecektir.

E) MADDE 64/A : "YAPI KULLANMA İZİNLERİNDE BAŞVURU SAHİBİNDEN BİLGİ VE BELGE İSTENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR." Konusunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
 
- Başvuru sahibinin dilekçesi veya belediyenin hazırlayacağı matbu form ile yapı denetim kuruluşu veya fen adamlarının uygunluk raporları dışında belge istenmeyecektir.
- Ruhsata ilişkin bilgiler KPS'den alınır.
- Başvuru sahibinden daha önce alınmış olan belgelerin değişmediği mal sahibi tarafından beyan edilirse bu belgeler yeniden istenmez.
- Malzeme irsaliyesi ve faturası, doğalgaz uygunluk belgesi, yangın güvenlik (itfaiye) raporu, sığınak raporu, emlak alım vergisi, ilişik kesme belgesi, yapı denetim vizeleri gibi belgeler istenmez.


YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.

Buna göre Yapı Denetim kuruluşu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

- Proje müelliflerinin oda kayıtlarının devam edip etmediği ve kısıtlılık hallerini takip eder.
- İdare dışında onaylanacak projelerin onayını takip eder.
- YİBF'nun aslını, Ek 5'de gösterilen form 3'e uygun taahhütnameyi Ek 6'da gösterilen form 4'deki sözleşmeyi ve proje eksikliklerini gösteren proje kontrol formunu idareye verir. Bunlarda noter tasdiki aranmaz. 
- Elektrik, telefon, doğalgaz tesisat projelerini inşaat ruhsatı alınmasından sonra 30 gün içinde ilgili idarelerden onayını sağlar belediyeye verir.

İş bitirme tutanağına da aşağıdaki belgeleri ekler.

- Isı kimlik belgesi 
- Kanal bağlantı tutanağı
- Vaziyet planı
- Bağımsız bölüm planı
- Elektrik, telefon ve doğalgaz tesisatlarının yangın algılama, tahliye ve söndürme sisteminin projelerine uygun olarak yapılmasını denetleyerek uygunluk belgelerini düzenler. 
- Asansörün ilgili idarece tescilini temin eder. 
- Tüm bu işlemlerin uygun olarak yapıldığına dair raporları düzenler ve belediyeye sunar. 
- Cephe fotoğraflarını iş bitirme tutanağına ekler.
- İlgili meslek odasına üye olmayanlarla ilgili hiçbir işlem yapamaz.

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ İLE İLGİLİ GENELGE

a) Şantiye şefi 5 ayrı yapı işi ile sınırlandırılmıştır. 
b) 01/01/2012'den önceki şantiye şefi ile yeni alacağı şantiye şefliği için inşaat alanı 30.000 m²'yi geçemez.
c) Tek ruhsata bağlı birden fazla blok olsa bile tek yapı olarak dikkate alınır.
d) Tek ruhsata bağlı toplu yapım işi için 30.000 m² şartı aranmaz.
e) Şantiye şefliği sorgulaması belediye tarafından yapılır.

 

İMAR  VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA PROGRAMI

1)Taşınır Mal Yetkilisi : Nazife KARAKOÇAN SelmaYILDIZ

2) Talep Fişi    : Nazife KARAKOÇAN
    Teklif Toplama   : Orhan BEKTAŞ
    Gerçekleştirme Görevlisi  : Ahmet BAYAR
    Yazışma Evrakları   : Rahşan GANAL-Emine DEMİR
    Evrak düzenleme için Nazife KARAKOÇAN dağıtım yapacaktır.

3) Muayene ve Kabul Komisyonu
     Teslim Eden :
     Muayene ve Kabul Komisyon Bşk. : Murat GÜLMEZ
     Üye     : Eşper BAYRAKTUTAR
     Üye     : Mine ÖDEMİR

4) İhaleler ( Hizmet Alımı )  : Nazife KARAKOÇAN - Emine DEMİR
    Tüm Hakedişler-Puantaj  : Neslihan ÖZYÜREK-Emine DEMİR
    E-Bilgirde Sigorta       : Neslihan ÖZYÜREK - Emine DEMİR

5) Tüm Yazışmalar   : Neslihan ÖZYÜREK
       Esra ULUSOY İBRAHİMOĞLU
       Emine DEMİR
       Rahşan GANAL
       Neşe DEMİR ve Nazife KARAKOÇAN yazışmaların dağıtımını yapacak.

• Müdürlük tarafından ayrıca yapılacak yazışmalar : Esra ULUSOY İBRAHİMOĞLU
• Kaçak Yapı İçin Yazışmalar     : Aslı ÖZBEK ERCAN
• Encümen Yazıları : Nazife KARAKOÇAN tarafından organize edilecektir.

6) Günlük Resmi Gazete takibi imarla ilgili konuların müdürlük makamına bildirilmesi    : Fadimana ERKAN 
Aslı ÖZBEK ERCAN
Esra ULUSOY İBRAHİMOĞLU
Devrim TOPÇU
Şule AYDIN

7) Evrak Kayıt ve Dağıtımı    : Nazife KARAKOÇAN denetiminde
     Daire İçi       : Sevgi YILDIRIM
     Daire dışı        : Kemal KAYA

8) 5 Yıllık Program     : Murat GÜLMEZ - Ahmet BAYAR

9) Kamulaştırma Mülk Satışı Kiralama   : Ahmet BAYAR - Murat GÜLMEZ

10) Açılış Ruhsatları Kontrol    : Eşper BAYRAKTUTAR

11) İmar Planlama     : Devrim TOPÇU-Fadimana ERKAN

12) Hisseli Satış Yazıları      : Devrim TOPÇU-Fadimana ERKAN

13) Zemin Etüdü Komisyonu    : Zeynan KELEŞ KARABACAK - Ebru BATUM - Kasım Ömür KORKMAZ

14) Yangın Projeleri-Asansör  Projeleri ile ilgili ortak çalışma ve yazışmalar    : Kemal SARIOĞLU

15) Vaziyet Planı Onayı, İfraz Tevhit-Cins Tahsisi Yazıları : Mine ÖZDEMİR

16) İmar Durumu (Yeni inşaat, ilave inşaat, esaslı tadilat için) koordinatör  : Yasemin ARSLAN DİNÇER
       İmar Planına Uygunluk Onayı   : Devrim TOPÇU-Fadimana ERKAN

17) İmar Durumu (Mahkemeler, Resmi Kurumlar, Bilgi için, Kredi için) Koordinatör : Selma YILDIZ

18) İmar Durumu Ölçü Krokisi    : Selma YILDIZ - Fatih GÜNAL
      Kontrol Eden                        : Mine ÖZDEMİR                                                        
19) İmar Planına Uygunluk Onayı   : Devrim TOPÇU-Fadimana ERKAN                              
20) Arazi Ekibi Tarafından Düzenlenen Yol Kotu   : Mine ÖZDEMİR

19) İmar Planına Uygunluk Onayı   : Devrim TOPÇU-Fadimana ERKAN

20) Arazi Ekibi Tarafından Düzenlenen Yol Kotu Tutanağını İmar Durumu Koordinatörüne İletmekle  Görevli      : Türkan AYDEMİR

21) Kent Bilgi Sistemi      : Şule AYDIN- Murat KARABACAK
       Numarataj                : Suat BİRİNCİ-Fatih GÜNAL

22) İSO                          : Zeynan KELEŞ KARABACAK -Murat GÜLMEZ

23) Stratejik Plan            : Fadimana ERKAN
                                       : İlknur GÜNAYDIN
                                       : Şule AYDIN     
                                       :  Esra ULUSOY İBRAHİMOĞLU                                       
24) Faaliyet Raporu         : Esra ULUSOY İBRAHİMOĞLU
                                       : Rahşan GANAL
                                       : Neşe GEZER 

25) Yazışmaların zamanında yapılıp yapılmadığının takibi gününde yapılmayan yazışmalar için uyarı ve müdürlüğe gününde bildirilmesi ve yoklama fişlerinin mesai başlangıç ve bitiş zamanına göre ( sabah en geç 8:15 akşam en erken 17:00'de ) takibi ve müdürlük makamına 
bilgi verilmesi       :   Neslihan ÖZYÜREK - Sevgi YILDIRIM

26) Yıllık izin çizelgeleri hazırlamak ve hazırlanan çizelgelere göre izinleri tanzim etmek, hasta kayıtları ve özlük işlerinin takibi      :  Rahşan GANAL                                                            
27) Arazide yapılacak ölçümler ve harita işleri Talebe Göre İmar Durumu için 2 gün içinde  : Ömer Faruk KURT
       Yol Kotu Tutanağı Düzenlemek   : Caner ÖZÇELİK
         Araç : Kemal KAYA 

28) 18. Madde uygulamaları için alt yapı çalışmalarını Hazırlamak, çalışmalar hakkında müdürlük Makamına bilgi vermek    : Türkan AYDEMİR

29) 18. Madde Uygulamaları     : Hakan UYKUSUZ
         Feridun KIBRIS
         Mustafa CESUR
         Ahmet METİN
         Kerime ACAR 

30) Bütçe Hazırlamak     : Emine DEMİR - Neşe GEZER

31) Mücavir saha ve köylerin belediyeye alınması ile ilgili
Dosyaların düzenlenmesi   : Fadimana ERKAN ve Murat GÜLMEZ'in yardımı ile Selma YILDIZ

32) İmar planlama ile ilgili tüm işleri yapmak   : Devrim TOPÇU - Fadimana ERKAN

33) Emlak ve Kamulaştırma ile ilgili tüm işlemler : Murat GÜLMEZ -Ahmet BAYAR

34) İhale İşlemleri     : Murat GÜLMEZ

36) Proje ve Yapı Denetim Birimi   : Ebru BATUM

Tüm Elemanlar kendi konuları ile ilgili projelerin   Zeynan KELEŞ KARABACAK Kontrolünden sorumlu olup kontrol ettiğine dair   Çağla SANCAKLI İmza ile birlikte ruhsat birimine iletecektir.    Kasım Ömür KORKMAZ - Özeyi DİLEK - Osman ALTUN

37) Ön incelemede imar durumu ve ölçü krokisine göre
       Mimari projeyi inceleyerek Y.İ.B.F için alan hesabı 
       Yapmak.       : İlknur GÜNAYDIN-Suat ÖZTÜRK

38) Yapı denetim kuruluşunun onayladığı tüm proje ve 
       Evrakları 15 gün içinde incelemek. Uygunluk yazısı ile 
       Yapı sahibine bildirerek bundan sonra ruhsat verilmek
       Üzere ilgili görevlilere havale etmek.  : İlknur GÜNAYDIN-Suat ÖZTÜRK

39) Projelerin yanında harita mühendisi tarafından 
       Hazırlanan yapı aplikasyon planının kontrol edilmesi: Mine ÖZDEMİR

40)  Ruhsat, Fenni Mesuller, Şantiye Şefleri hakkında : Kevser DEMİRKOL-Caner Okan KALTU
        İlgili odalardan bilgi sorulması     Sabahattin ÇALIŞKAN
        Ruhsata esas alan hesapların kontrolü ve harçların
        Tahsili ile 15 gün içinde ruhsat verilmesi 

41) İskan Birimi      : Aydın ALTINSOY
                              : Tuba BULUT                                                                  
42) İş bitirme tespit tutanağı mahallinde tetkik eden : Ruhsat Düzenleyen
         İskan Düzenleyen
                 Eşper BAYRAKTUTAR                                                    
43) İş bitirme belgelerini tetkik eden   : İskan Düzenleyen                                                   
44) Tüm yapı denetim ve fenni mesul evrakları için
        Sorumlu koordinatör     : Osman ALTUN                                                             
45) İş bitirme belgelerini onaylayan   : Hayrettin GÜNAL                                                       
46) Kaçak Yapı ve Takibi      
       Genel Koordinatör      : Orhan BEKTAŞ
       Takip Ekibi      : Bülent YÜKSEL-Mustafa 
                                 Kerim KELEŞ - Hakan DİNÇER                                 
47) Kaçak Yapı Yazışmalar-Hukuk   :  Aslı ÖZBEK ERCAN

48) Dosya Tanzimi ve Takibi    : Çetin HÜNER                                                              
49) Kaçak Yapı Şoförü     : Emri DİNDAR
       Makam Şoförü      : Çağatay GÜLER                                                              
50) Arşiv Görevlisi     : Ahmet ESEN                                                               
51) Yukarıdaki görevlendirmeler dışında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü organizasyon şemasında belirtilen asli görevler İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmelik Çerçevesinde yerine getirilecek olup, bu görevler dışında Müdürlük tarafından verilen diğer görevler varsa eksiksiz yapılacaktır.                                                                                                                                                         
52) Tüm personel özellikle kendi görev alanı dahilindeki mevzuatı güncel olarak takip edecek yapacağı görevleri yasalara uygun olarak yerine getirecektir.                                                                                                 
53) Görev mahallinde tüm personel birbiri ile müşterek konuları paylaşacaktır.                                             
54) Yazışmaların düzenlenmesini her görevli kendisi yapacak yapılan işlemlerin neticelenip neticelenmediği hakkında takip edilecektir. Neticelenmeyen evrakların sorumlusu kendisi olacaktır.           
          

              Bilgilerinize önemle rica ederim.     

                                                                                          Mesude ÖZCAN
                                                                                     İmar ve Şehircilik Müdürü