Anasayfa Anasayfa
Basın Odası Basın Odası
Sık Kullanılanlar Sık Kullanılanlar
Portallar Portallar
Site Haritası Site Haritası
Bize Ulaşın Bize Ulaşın
DÜZCE BELEDİYESİ
E-Belediye Düzce Belediyesi Facebook Sayfası Düzce Belediyesi Twitter Sayfası Düzce Belediyesi Instagram Sayfası
2013 Yılı Temmuz Ayı 2.Birleşim Meclis Tutanak Özeti

Seçim Dönemi  
Toplantı Tarihi  
Toplantı Saati  
Birleşim  
Açıklama

Belediye Meclisi Belediye Başkanının çağrısı üzerine, 04.07.2013 Perşembe günü saat 18:30'da Cedidiye Mahallesi İstanbul Caddesi Belediye Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda, Meclis Başkan Vekili Özcan DEMİRBAŞ Başkanlığında toplandı. Başkanlık Divanı yerini aldı.

 

Açılış ve yoklamada Üyelerden Bayram BAYRAKTAR, Ergin ÇELİKAĞ, Orhan UÇAR, Okan ACAR, Remzi CANPOLAT, Hatun ALBAYRAK ŞENGÜLOĞLU, Murat SAYDAM, Muammer ŞAHİN, İrfan DURSUN, Ayşe TUĞRUL, Ömür KAYA, Muzaffer Ali DUMAN, İsa ESER, İsa ŞENGÜLOĞLU, Ayhan CİCU, Hakan ÇETİN, Fatma CAN, Hülya ERSOY'un katıldığı görüldü.

 

Toplantı yeter sayısı olduğu anlaşıldığından Temmuz ayı 2. birleşim 1. oturumuna başlandı.

 

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce bir önceki birleşime ait meclis tutanak özeti okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 1.maddesi, Mahallesi ihdası talebinin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesi oybirliği ile kabul edildi.

 

2.maddesi, Şıralok 582,581  parsellerin 5 Yıllık İmar Programına alınması oybirliği ile,

 

3.maddesi, Doğanlı Köyü 377 parselin kuzey cephesinde 7 m.'lik imar yolu oluşturulması oyçokluğu ile,

 

4.maddesi, Beslanbey (Yeni Akınlar) 139 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında park alanı tahsisli bölümünün "Küçük Sanayi" olarak düzenlenmesi talebi ile yapılan itirazı, söz konusu parsel ve kuzeyindeki Küçük Sanayi tahsisli alanın plan örneğinde gösterimi yapıldığı şekilde "Küçük Sanayi" olarak düzenlenmesi çerçevesinde, bir önceki imar planında Çıraklık Eğitim Merkezi tahsisinin, "Kentsel Dönüşüm Alanı" olarak belirlenen alanda yeniden düzenlenmesi talebini ise, Kentsel Dönüşüm Alanı tahsisli alanda yapılacak planlama çalışması sırasında değerlendirilmesini uygun   bulan İmar Komisyon raporu oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Gündemin 5.maddesi, Özellik arz eden binalarda yapılaşma koşullarının belirlenmesi içerikli 2013/1131 sayılı Belediye Meclis Kararına itiraz talebi oyçokluğu ile reddedildi.

 

6.maddesi, Aziziye  2, 5, 7, 113, 303, 114 ve 452 parsellerdeki konut, park ve ilköğretim alanı tahsisleri ile ulaşım bağlantılarının yeniden düzenleyen Uygulama ve Nazım İmar Planı değişiklikleri oybirliği ile,

 

Gündemin 7.maddesi, Aziziye 839, 840, 841, 1876, 1877, 1878, 1879 parsellerin bulunduğu yapı adasının güney cephesinde mevcut imar planındaki konut alanı tahsisinin ticaret alanı olarak düzenlenmesi oyçokluğu ile,

 

8.maddesi, Kültür 419 ada 8 parselin bulunduğu yapı adasının batı cephesinin konut alanı tahsisinin ticaret alanı olarak düzenlenmesi oyçokluğu ile rededildi.

 

9.maddesi, Hamidiye 200 ada 18, 19, 20, 21 parseller de yapılaşma koşulunun E:0.60 olarak belirlenmesi ile yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m. olarak düzenlenmesi oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Gündemin 10.maddesi, Kazukoğlu 424 ve 532 parsellerin mevcut imar planında konut alanı tahsisli parsellerin kuzey bölümünde CNG tahsisi (otobüs gaz dolum istasyonu) ile yapılaşma koşullarının E:0.20 hmaks:6.50 olarak belirlenmesi yapı yaklaşma mesafelerinin 10 m. olarak düzenlenmesi talepleri oyçokluğuyla red edildi.

 

11.maddesi, Cumhuriyet 104 ada 139 parselin bulunduğu yapı adasının D-100 karayolu cepheli bölümünün ticaret diğer cephelerin konut alanı olarak düzenlenmesi oybirliği ile,

 

12.maddesi, Şıralık  666  parselde artık parça bırakarak düzenlenen 12 m.'lik yolun bir miktar doğuya kaydırılarak düzenlenmesi oybirliği ile,

 

13.maddesi, Çavuşlar 301, 302  parsellerdeki akaryakıt (LPG) ve Kentsel Servis Alanı tahsislerini ayıran ada kenarı çizgisinin bir miktar güneye kaydırılarak düzenlenmesi ile akaryakıt (LPG) tahsisinin kuzeyindeki yapı yaklaşma mesafesinin 5 m. olarak belirlenmesi oybirliği ile,

 

14.maddesi,  Cedidiye 139 ada 83, 179, 185, 87, 189 parseller ile 139 ada 182, 190, 135, 167 ve 140 parsellerde yapı adası kenarlarının, karayolları kamulaştırma sınırlarına göre düzenlenmesi, öneri ile oluşan yapı adalarının karayoluna bakan cephelerinde, yapı yaklaşma mesafelerini mevcut hat olarak belirleyen ve 140, 167 nolu parsellerde yapı yaklaşma mesafelerini, plan değişikliğinde gösterimi yapıldığı şekilde belirleyen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi oybirliği ile kabul edildi.

 

15.maddesi, Düzce Kenti Revizyon ve İlave İmar Planı Plan Hükümlerine, "İmar Planında yapılaşma koşulu 2 (iki) kat olarak belirlenen konut ve ticaret alanlarında bina yüksekliği 6.50 metre, 3 (üç) kat belirlenen alanlarda 9.50 metre olarak uygulanır. Bu alanlarda bina yüksekliğinin arttırılması talepleri, talep yapılan parselin bulunduğu yapı adası cephesindeki mevcut bina yükseklikleri de dikkate alınarak, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 29. maddesinde belirlenen azami ölçülere göre idare tarafından belirlenir." Hükmünün eklenmesi talebi oybirliği ile kabul edildi.

 

16.maddesi, Nusrettin 91 ada 1 parselde (Atatürk İlköğretim Okulu)  yapılaşma koşulunun E:1,50 olarak belirlenmesi oyçokluğu ile,

 

16.maddesi, Çay Mahallesi 408  parselde (Necmi Hoşver İlköğretim Okulu) mevcut yapı yaklaşma mesafesinin 5.00 m. olarak düzenlenmesi oyçokluğu ile,

 

16.maddesi, Ağa Mahallesi 999 parselde (Rıza Malatyalı İlköğretim Okulu) yapılaşma koşulunun E:0.90 olarak belirlenmesi oyçokluğu ile,

 

16.maddesi, Yeni Mahalle 514 parselde (Yeni Mahalle İlköğretim Okulu) yapılaşma koşulunun E:0.80 olarak belirlenmesi ile yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m. olarak düzenlenmesi oyçokluğu ile,

 

16.maddesi, Hamidiye 51 ada 78 parselde (Hikmet Akın İlköğretim Okulu) yapılaşma koşulunun E:1.00 olarak belirlenmesi oybirliği ile,

 

17.maddesi, Beyciler 875 parselde bitişik nizam talebinin gündemden düşürülmesi oybirliği ile,    

 

18.maddesi, Uzunmustafa 895 ada 6 parselin CNG tahsisi olarak belirlenmesi oybirliği ile,

 

19.maddesi, Camikebir 189 ada 13 ve 14 parseller için asgari bina cephesi 6 m. olacak şekilde yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi oybirliği ile,

 

20. maddesi, Düzce Merkezde yer alan D-100 karayolu üzeri, Kervan Mevkii, Koçyazı Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Soğancı Mevkii, DSİ Mevkii ve Fatih Mahallesi'nde yapılmış olan yaya üst geçitlerinin imar planına işlenmesi oybirliği ile,

 

Gündemin 21. maddesi, Yahyalar 905 ve 943 parsellerde düzenlenen imar yollarının yeniden düzenlenmesi oybirliği ile red edildi.

 

22. maddesi, Cumhuriyet 102 ada 125 parselin ticari alan olarak yeniden düzenlenmesi oybirliği ile,

 

23. maddesi, Hamidiye  50 ada 118  parselde Belediyemize ait hissenin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na tahsis edilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Bu birleşimde 1560 no'dan  1586 no'ya kadar olmak üzere 23 adet karar alındı. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Özcan DEMİRBAŞ   Meclis Başkan V.

        Fatma CAN 

        Katip Üye

   İsa  ŞENGÜLOĞLU

     Katip Üye